Publiceer uw huis gratis

Publiceer je vakantiewoning nu helemaal gratis! Geen commissie! Geen extra kosten!

Veelgestelde vragen

FAQ - Hier vind je alle antwoorden op veelgestelde vragen. Meer weten? Schrijf ons via het webformulier.

Menu

Belangrijke informatie
voor bezoekers

Akomgo.com is één van de websites van Coastline Villa Holding b.v. Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Algemene voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website.

De voorwaarden liggen tevens ter inzage ten kantore van Coastline Villa Holding b.v., Jacob van Lenneplaan 36, 3743AR Baarn, The Netherlands en zullen op verzoek aan u worden toegezonden.

Algemeen

Deze website is samengesteld door Coastline Villa Holding b.v., statutair gevestigd te Jacob van Lenneplaan 36, 3743AR Baarn, The Netherlands. De website Akomgo.com is eigendom van Coastline Villa Holding b.v. Op Akomgo.com zijn de algemene voorwaarden van Coastline Villa Holding b.v. van kracht. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Huurovereenkomst

Coastline Villa Holding b.v., hierna te noemen: "Akomgo.com" is geen contractpartij bij de huur en verhuur van accommodaties of het aanbieden van vakantie-accommodaties voor huur en verhuur. Akomgo.com is slechts een website die het aanbod van derden presenteert en ook het aanbod middels een zoekmachine voor de gebruiker vindbaar maakt. De overeenkomst voor het huren van vakantie-accommodaties via Akomgo.com wordt direct aangegaan met de vertegenwoordiger van de desbetreffende vakantie-accommodaties.

  • De vertegenwoordigers van de vakantie-accommodaties zijn onafhankelijke organisaties die voor verhuurder de administratieve afhandeling van de boeking regelt en de betalingen in ontvangst neemt. Dit kan een reisorganisatie, een boekingsagent of, de eigenaars van de vakantie-accommodatie zelf zijn. Hierna te noemen de verhuurder.
  • Akomgo.com is niet de verhuurder.
  • Bij het realiseren van een boeking of optie word de verhuurder altijd vermeld op de pagina waarop de vakantie-accommodaties worden beschreven en/of aangeboden.
  • In het boekingsproces vermeldt Akomgo.com duidelijk met welke verhuurder de overeenkomst door de huurder van de betreffende vakantie-accommodatie wordt gemaakt.
  • Voor vragen over een boeking, het boekingsproces, de boekingsvoorwaarden of over de vakantie-accommodaties zelf verzoekt Akomgo.com u om rechtstreeks contact op te nemen met verhuurder.
  • Op de boeking zijn de algemene voorwaarden van de verhuurder van toepassing.
  • Bij wijzigingen in een bestaande boeking of wanneer u wilt annuleren verzoekt Akomgo.com u om rechtstreeks contact op te nemen met de verhuurder.
  • Hebt u tijdens uw verblijf in een vakantie-accommodaties schade gemaakt of heeft u klachten over het gebruik van de vakantie-accommodatie dan dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verhuurder waar u de vakantie-accommodatie hebt geboekt.

Geen extra kosten

Akomgo.com ontvangt een vast bedrag aan administratiekosten per accommodatie per jaar van de verhuurder. Het resultaat is dat de totale huursom van de vakantie-accommodaties voor u als huurder zo laag mogelijk blijft.

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Akomgo.com en de aan haar gelieerde vennootschappen besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Akomgo.com is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Uiteraard zullen wij, zodra wij een fout of onjuistheid bemerken, deze verbeteren.

Algemene informatie op de website

Deze website bevat informatie om u te helpen bij het kiezen van vakantie-accommodaties. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te lezen. Foto's en beschrijvingen van bestemmingen en vakantie-accommodaties op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse gebodene. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of vakantie-accommodatie niet zijn afgebeeld.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door Akomgo.com, dan is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Akomgo.com geen controle heeft. Akomgo.com is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Akomgo.com ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een Reisproduct van Akomgo.com. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de vertegenwoordiger van de desbetreffende vakantie-accommodaties). Akomgo.com is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Akomgo.com.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website(s) berusten uitsluitend bij Akomgo.com en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom die in verband staan met haar website(s) en Akomgo.com in het algemeen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Akomgo.com. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Akomgo.com het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Akomgo.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s). Akomgo.com is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.Akomgo.com is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/ apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Akomgo.com
Akomgo.com garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Akomgo.com garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Akomgo.com garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Onze Cookie-beleid en Privacybeleid zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via andere websites worden verzameld en verwerkt.

Ongevraagd toegestuurde informatie

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de "Materialen") toestuurt aan Akomgo.com via e-mail of anderszins, zal Akomgo.com gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en Akomgo.com zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart Akomgo.com hierbij ter zake van alle schade en kosten die Akomgo.com lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Overige

Akomgo.com behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen, of zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website. Indien één of meer van deze bepalingen in deze voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal naar een geldige bepaling uitgelegd worden, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt. Het door Akomgo.com niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Akomgo.com, gebruiker/bezoeker en derden zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland worden voorgelegd.

[+]